maandag 6 november 2017

Noordzeelanden werken samen voor meer en goedkopere windparken

Noordzeelanden werken samen voor meer en goedkopere windparken
Negen landen rondom de Noordzee gaan intensief samenwerken om meer windparken op zee te bouwen. Dit is goedkoper en er wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het doel om de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95% terug te dringen op Europees niveau.
Lees verder

Evaluatie Green Deals: succesvolle aanjager groei en vergroening economie
De Green Deal-aanpak van het kabinet is een succes. Green Deals jagen economische groei aan, leiden tot energiebesparing en tot een toename van het gebruik van hernieuwbare energie en dragen bij aan een schoner milieu. Dat blijkt uit de evaluatie die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken (EZ) mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst (WR) en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan de Kamer is gestuurd. Hieruit blijkt dat dankzij meer dan tweehonderd Green Deals, duizenden woningen en bedrijven energiezuiniger zijn gemaakt, vervoer schoner is geworden en tienduizenden Nederlanders hernieuwbare energie vanuit restwarmtenetten of duurzaam opgewekte elektriciteit hebben gekregen.
Lees verder

Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 gaat een aantal nieuwe regels en maatregelen in op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo veranderen de regels voor beroepsmatige gebruikers van drones en worden duurzame innovaties in de binnenvaart gestimuleerd.
Lees verder

Studiegroep Duurzame Groei: uitdagingen vragen om investeringen en hervormingen
Bevordering van duurzame groei vraagt in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend. Deze Studiegroep is ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers om advies uit te brengen ten behoeve van een volgend kabinet.
Lees verder

Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen
Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen. De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE's) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE's subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.
Lees verder

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer gereed voor verdere besluitvorming
Minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag een besluit genomen over hoe het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er uit zal komen te zien.  Op basis van alle ingediende zienswijzen, gesprekken met de initiatiefnemers, het provinciaal bestuur en de directie van Astron is het plan op drie punten aangepast. Windenergiepark De Drentse Monden heeft een geplande omvang van circa 150 MW (45 turbines) en draagt hiermee substantieel bij aan de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020. Met dit besluit kan het windenergiepark voor eind 2020 gerealiseerd worden. Minister Kamp: 'Om uiteindelijk de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie te maken, is in het energieakkoord een duidelijke afspraak gemaakt: Een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. De komst van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een belangrijke stap in het behalen van die doelstelling.'
Lees verder

Ploumen naar Bangladesh voor textielconferentie en meisjesrechten
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezoekt 28 en 29 september Bangladesh. Ze neemt deel aan een door Nederland georganiseerde textielconferentie met kledingfabrikanten, vakbonden, kledinginkopers en de overheid van Bangladesh. Hier wordt besproken hoe kledingmerken al bij de inkoop van kleding bij fabrieken in Bangladesh beter kunnen letten op arbeidsomstandigheden.
Lees verder

Campagne om eigen huis zuiniger te maken
Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een campagne om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is goed voor het milieu. Ruim 70% vindt het (zeer) belangrijk dat de overheid energiebesparing stimuleert. Veel mensen (71%) kennen de verschillende mogelijkheden. Slechts een kwart weet dat er subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen.
Lees verder

Meer ontwikkelruimte door de Crisis- en herstelwet
Wonen in een oude haven, horeca op een industrieterrein of een innovatieve duurzaam plan mogelijk maken. Dat doen al meer dan een kwart van de gemeenten met behulp van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet hen biedt. Meer dan 150 projecten worden op deze manier mogelijk of versneld uitgevoerd. Nu al aan de slag met instrumenten die straks bij de omgevingswet praktijk worden.
Lees verder

Steden nemen voortouw in circulaire economie
Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Fosfaat onttrekken uit rioolwater. Of een papierfabriek draaien met bermgras. Dat is de gedachte achter de circulaire economie. Om de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven vandaag een zogenoemde City Deal ondertekend. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De City Deal is ondertekend tijdens de Landelijke Top Circulaire Economie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Utrecht.
Lees verder

Kabinet: met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector
De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden.
Lees verder

Overheden maken omslag naar duurzame inkoop
De ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten die nu jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft moeten veel duurzamer worden. Daarvoor hebben op donderdag 8 december vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hiermee verplichten zij zich met veel scherpere eisen voor hun inkoop van goederen en diensten. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt.
Lees verder

Kabinet erkent duurzaam keurmerk Maleisisch hout
Het kabinet erkent definitief het Maleisische duurzaam houtcertificaat MTCS. Door deze erkenning stimuleert de overheid het behoud en duurzaam beheer van de bossen in Maleisië. Het besluit tot erkenning van het keurmerk heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport van de Inkoop Commissie Hout (TPAC) staat dat MTCS-hout voldoet aan de duurzaamheidseisen die het Rijk stelt in haar duurzaam inkoopbeleid. Bij de inkoop van hout kan het keurmerk MTCS net als de keurmerken FSC en PEFC gebruikt worden als bewijs voor duurzaam bosbeheer.
Lees verder

2016: een succesvol en innovatief jaar
Nederland staat er economisch goed voor. Onze economie oversteeg dit jaar het niveau van voor de crisis, terwijl de daling van de werkloosheid stevig doorzet. Nederland groeide in 2016 uit tot de vierde meest concurrerende economie wereldwijd en werd van innovatievolger een innovatieleider in Europa. Ons land staat in de mondiale top van de meest gelukkige en welvarende landen. "Deze, maar ook vele andere resultaten laten zien dat Nederland internationaal voorop loopt. 2016 was economisch gezien een jaar waar we trots op mogen zijn", aldus minister Kamp van Economische Zaken.
Lees verder

Duurzaam opgewekte energie groeit, aandeel zon steeds groter
In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben in totaal 2.197 projecten een subsidiebeschikking ontvangen. Een groot deel van het budget  is naar aanvragen gegaan in de categorieën bij- en meestook van biomassa, zon en wind op land. Opvallend is het grote aantal projecten voor zonne-energie, met maar liefst 2047 het hoogste aantal ooit.
Lees verder

Energiebesparing via abonnement
Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing (isolatie) of energieopwekking (zonnepanelen, warmtepomp) te steken of daarvoor te lenen. Ze betalen per maand met een abonnement via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen. Zij kunnen het abonnementsgeld betalen doordat hun energierekening daalt en krijgen een garantie op hun energiebesparing.
Lees verder

Veiligheid voorop en meer inspraak met nieuwe Mijnbouwwet
In de nieuwe Mijnbouwwet, die vanaf 1 januari van kracht is, is de veiligheid van burgers bij mijnbouwactiviteiten beter gewaarborgd. Bovendien is vastgelegd op welke wijze burgers beter te betrekken bij de besluitvorming over het verlenen van vergunningen voor mijnbouw. Bij mijnbouw gaat het om activiteiten in de ondergrond, zoals gaswinning maar ook om plannen boven de grond zoals voor geothermie (aardwarmte), zoutwinning en opslag van CO2. De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen, vormen de basis voor de wijzigingen van de Mijnbouwwet.
Lees verder

Subsidie stimuleert huiseigenaren hun huis te isoleren
In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen.  Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. De subsidie kan mensen daar overheen helpen. Er is 60 miljoen euro subsidie beschikbaar, daarvan is al 30 miljoen aangevraagd. Morgen start de tweede fase van de overheidscampagne 'Energie besparen doe je nu'.
Lees verder

Ministerie IenM behaalt als eerste ministerie certificaat CO2-Prestatieladder
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), inclusief de onderdelen RWS, ILT, KNMI en PBL, heeft zich als 1e ministerie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg op donderdag het CO2-bewust certificaat overhandigd. Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent ten opzichte van 2015. Het ministerie wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn en de komende tijd doorgroeien naar de hoogste trede (trede 5) van de prestatieladder.
Lees verder

Schultz geeft startsein voor aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland
Op donderdagmiddag 16 februari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met de Nuna Solar auto het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de 1e energieneutrale snelweg van Nederland: de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.
Lees verder