Doorgaan naar hoofdcontent

PERSBERICHT: Solide begroting voor de gemeente Boxtel

 
PERSBERICHT: Solide begroting voor de gemeente Boxtel
De financiële positie van de gemeente Boxtel is ten opzichte van de begroting 2022 flink verbeterd. Dat blijkt uit de begroting die het college vandaag heeft gepresenteerd. Deze laat voor de komende jaren een positief resultaat zien. Tot en met 2025 zijn er positieve begrotings-saldi. Het resultaat is een gevolg van de bezuinigingen die afgelopen jaar zijn doorgevoerd en de hogere algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Met deze begroting is er ruimte om belangrijke stappen te zetten op weg naar een veerkrachtig Boxtel met de basis op orde. Verschil met Begroting 2022 Het verschil met de Begroting 2022 is het gevolg van een aantal ontwikkelingen: In november 2021 is het kerntakendekkingsplan vastgesteld. Met de oplopende taakstelling van ruim € 4,5 miljoen kon een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd worden. De jaarrekening 2021 kon worden afgesloten met een netto resultaat van € 2,5 miljoen ten gunste van onze vermogenspositie. In tegenstelling tot eerdere berichten uit Den Haag, komt Boxtel gunstiger uit de herverdeling van het gemeentefonds. Dit betekent geen jaarlijks nadeel van € 320.000, zoals gedacht, maar een structureel positief effect op de begroting van € 1,1 miljoen. De gemeentefondsuitkeringen in de jaren tot en met 2025 ontwikkelen zich positief met name vanwege een groei van de uitkering van het gemeentefonds (accres) en de opgeschorte opschalingskorting. , Veerkrachtig Boxtel Wethouder Financiën Hans Heesen: "Ik ben zeer tevreden met deze solide begroting. Met dit financieel perspectief is de basis op orde en kan het voorgenomen beleid verder worden uitgevoerd. Het college heeft mogelijkheden gevonden om de komende jaren ruimte te houden voor noodzakelijke maatschappelijke opgaven, zoals onder andere armoedebestrijding, vluchtelingenopvang, onderwijshuisvesting, stikstofproblematiek, energievraagstukken, woningbouw of infrastructuur. Daarmee kunnen we doorwerken aan een veerkrachtig Boxtel: dynamisch en duurzaam met oog voor het sociale gezicht van Boxtel." Hoewel de begroting voor de komende jaren er dus goed uitziet, geeft het jaar 2026 een ander beeld. In dat jaar krijgt de gemeente alsnog te maken met de eerder opgeschorte opschalingskorting. Ook is er sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de structurele inkomsten. In 2026 krijgt Boxtel € 5,1 miljoen minder aan inkomsten vanuit het Rijk. Dit is ook de belangrijkste reden van het tekort in de laatste jaarschijf. Boxtel is niet de enige gemeente die met dit probleem te maken krijgt. Alle Nederlandse gemeenten zien hun inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 fors dalen. De VNG voert daarom namens de gemeenten overleg met het Kabinet om te komen tot een oplossing. , Werk aan de winkel Ondanks het positieve financiële perspectief ziet wethouder Hans Heesen ook de nodige financiële en inhoudelijke uitdagingen op ons afkomen: "Het zal niet eenvoudig zijn om alle nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Zeker als we hierbij het negatieve begrotingssaldo van 2026 in ogenschouw nemen. Er is de komende jaren nog genoeg werk aan de winkel in onze gemeente". Ten eerste moet de gemeente een deel van de voorgenomen bezuinigingen nog waar maken. Ten tweede werkt de gemeente aan een veerkrachtig Boxtel tegen de achtergrond van nationale en internationale problemen op het gebied van armoede, energie, stikstof, huisvesting, vluchtelingen, vergrijzing en klimaat. Ook de hoge inflatie kan negatieve invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat. De explosief gestegen kosten van bouwmaterialen gaan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor beheer en onderhoud van ons vastgoed en de openbare ruimte. , Vertrouwen en positieve blik Al met al kijkt Boxtel met vertrouwen en een positieve blik vooruit. De begroting voor 2023 geeft daar alle aanleiding toe. Het college gaat komend jaar weer samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad de uitdaging aan om Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde steeds een beetje beter te maken. Samen aan de slag voor een leefbare gemeente!


Inkoopactie isolatie via het Duurzaam Bouwloket
Wilt u weten hoe u voordelig energie kunt besparen in en rondom uw woning? Samen met Duurzaam Bouwloket en regionale isolatiebedrijven organiseert gemeente Hoorn een inkoopactie voor woningisolatie.


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.