Doorgaan naar hoofdcontent

Verkoop zonnepanelen in Vlaanderen bij consumenten met 102 procent gegroeid

 
Verkoop zonnepanelen in Vlaanderen bij consumenten met 102 procent gegroeid

De verkoop van zonnepanelen is in Vlaanderen tot en met augustus in de residentiële markt met 102 procent gegroeid. Waar consumenten veel meer zonnepanelen installeerden, daalde de verkoop bij bedrijven 84 procent.Besluitenlijst gemeenteraad 4 oktober 2022
Aanwezig     Voorzitter    :    Ronald van Meygaarden Griffier    :    Inge Smits Leden    :    Geeske Groenewegen-van den Akker, Kubra Atalay, Mirjam Bemelmans, Luc Bormans, Kim Bremmer-van de Sande, Pim Bressers, Rianne van Esch-de Wal, Roel de Los Hoyos, Sohib Hussain, Wout de Jong, Jan de Koning, Stefan de Nijs, Miek Nooijen,  Peter den Ouden, Gerlof Roubos, Joep Schalkx, Ilse Schelle, Christien van Schijndel-Pijnenburg, Rinze van der Veen College    :    Mariëlle van Alphen-Habraken, Désiré van Laarhoven-van Abeelen, Hans Heesen, Fred van Nistelrooij, Wim van der Zanden, gemeentesecretaris Victor Fijneman Afwezig    :    Eric van den Broek, Rob Kuppens, Lisa Somers, Mariëlle Wijffelaars Pers/Publiek    :    4 pers,  10 publiek   , 0.    Vragenhalfuurtje Fractie Combinatie95 stelt vragen de verkeersveiligheid. Fractie BALANS stelt vragen over fietsparkeeroverlast bij het station. Fractie D66 stelt vragen over energietoeslag voor studenten. , 1.    Opening en mededelingen van de voorzitter. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze raadsvergadering.  , 2.    Vaststelling van de agenda van de gemeenteraad. De raad besluit de volgende voorstellen direct te plaatsen naar de besluitvorming: •    Verordening nadeelcompensatie •    Jaarstukken 2021, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 WSD •    Zienswijze lidmaatschap van het Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten •    Mandaatbesluit bommenregeling gemeente Boxtel •    Bestemmingsplan Uilenbroek 4 De fracties PvdA-GroenLinks, BALANS en SP dienen gezamenlijk in een motie vreemd aan de orde van de dag 'Vaart met ouderenbeleidsagenda'. De motie worden toegevoegd aan de agenda. Met inachtneming van het bovengenoemde stelt de raad de agenda vast.  De fractie VVD was niet aanwezig bij de raadsvergadering op 4 oktober 2022. Derhalve heeft deze fractie niet meegestemd op de voorstellen die voorlagen. , 4.    Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad 12 juli 2022 De raad stelt de besluitenlijst vast. , 5.    Mogelijkheid voor portefeuillehouders en/of vertegenwoordigers van Gemeenschappelijke Regelingen tot het doen van mededelingen of het verstrekken van informatie over actuele zaken. Een raadwerkgroep heeft advies uitgebracht inzake het Legaat van Cooth. De heer Bormans, voorzitter van de raadswerkgroep, informeert de raad hierover. In de raadsvergadering van 20 december a.s. zal het advies, voorzien van een initiatiefvoorstel, daar worden besproken.    Wethouder van der Zanden informeert de raad over de deelname van Boxtel aan de Flexpoolregeling. Dit is een provinciale regeling die beoogd een versnelling in de woningbouw te stimuleren. De voorzitter praat de raad kort bij ten aanzien van de aanstaande opvang van vluchtelingen op Velder.  , 6.    Lijst ingekomen stukken De volgende stukken worden aangewezen om op een later moment schriftelijke vragen over te stellen: A1    Aanvullend antwoord college schriftelijke vragen ex.art.37 D66- Vrachtwagenverbod Kalksheuvel-Kapelweg, D66 A41    Antwoord college schriftelijke vragen ex.art.37 BALANS- Verkeerssituatie Mijlstraat Lennisheuvel, BALANS A42    Antwoord college schriftelijke vragen ex.art.37 D66 Rookzone Sint Lucas, D66 A45    Antwoord college schriftelijke vragen ex.art.37 BALANS- Wijkmakelaars, BALANS A49    Brief van Suïcide Preventie Centrum over suïcidepreventie in uw gemeente, D66 B1    Brief van Bomen Brigade Boxtel inzake compensatie 12 illegaal gekapte bomen bij Vion, D66 B12    Brief van bedrijven en inwoners Esch over proef verkeersmaatregelen Dorpsstraat Esch, BALANS , 7.    Gelegenheid tot inspreken. Dhr. F. Welvaarts spreekt in over de overlast die zijn buurtgenoten en hij ondervinden van bomen. Mevrouw Stift spreekt in over de gevolgen van klimaatverandering en de toekomst van onze planeet. , 8.    Onderzoek Rekenkamercommissie Boxtel Armoedebeleid (reg.nr. 1298895):  De raad besluit: 1.    Kennis te nemen van het onderzoeksrapport 'Verstevig het netwerk; Onderzoek naar het armoedebeleid in Boxtel en de uitvoering daarvan'. 2.    De aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 3.    Het college opdracht te geven om de aanbevelingen uit te voeren en na een jaar de raad te rapporteren hoe ze in praktijk zijn gebracht. Toelichting: De Rekenkamercommissie van de gemeente Boxtel heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid in Boxtel, de resultaten van dit beleid en de ervaringen hiermee. Voor de komende jaren zullen de beleidsrichtingen en de aanpak opnieuw moeten worden benoemd. Het rekenkameronderzoek biedt handvatten voor de aanpak van de armoede in de nieuwe beleidsperiode. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). De fracties Combinatie95, PvdA-GroenLinks, CDA en SP dienen gezamenlijk een motie in waarmee de raad in samenspraak met het college op basis van vertrouwen nu (verantwoording later) de uitvoeringskracht van de betrokken actieve professionals en vrijwilligersorganisaties beter te benutten bij de uitvoering van het armoedebeleid en hen een mandaat te geven om direct rechtstreeks acute hulp te verlenen aan inwoners bij wie het water aan de lippen staat. Een mandaat in de vorm van direct beschikbaar financiële middelen te besteden aan lediging van acute armoede in hun doelgroep. Na het horen van de beraadslagingen trekt men de motie in. , 9.    Actualisatie duurzaamheidsagenda Boxtel 2022-2026 (reg.nr. 1298831) Besluit: De raad stelt de duurzaamheidsagenda Boxtel 2022-2026 vast. Toelichting: In 2017 is de Visie Duurzaam Boxtel 2030 en de daarbij horende Duurzaamheidsagenda 2017 – 2022 vastgesteld. Sinds 2017 is het nodige veranderd. Voor veel onderwerpen is inmiddels wet- en regelgeving en landelijk beleid ontwikkeld. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties is een traject doorlopen om de duurzaamheidsagenda te actualiseren. De fracties Combinatie95 en PvdA-GroenLinks dienen gezamenlijk een amendement in dat beoogt om aan bijlage 2 Projectenmatrix duurzaamheidsagenda toe te voegen: C10 onderzoek tijdelijke zonnevelden i.s.m. GOB. Het amendement wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). Het gewijzigd raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). De fractie SP dient een motie in waarmee de raad uitspreekt dat bij de actualisatie van het Duurzaamheidsbeleid de maatregelen voor en het bereiken van Boxtelse gezinnen met een smalle beurs als allerbelangrijkste op te pakken thema zal worden meegenomen en wordt het college opgeroepen om de gemeenteraad hierover zo spoedig mogelijk bij te praten. Tevens dient de fractie SP een motie in waarmee de raad uitspreekt de communicatie over de vernieuwde Duurzaamheidsagenda vooral te willen richten op het bereiken van allerlei groepen in de samenleving die vaak moeilijker worden bereikt en roept het college op om de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang op dit gebied. Na het horen van de beraadslagingen en de toezeggingen van de portefeuillehouder, trekt de SP de beide moties in. , 10.    Besluit bindend adviesrecht omgevingsvergunningen, Besluit verplichte participatie      omgevingsvergunningen en Besluit delegatie bevoegdheden omgevingsplan (reg.nr.      1285319) De raad besluit:  1.    Het Besluit bindend adviesrecht omgevingsvergunningen Boxtel vast te stellen. 2.    Het Besluit verplichte participatie omgevingsvergunningen Boxtel vast te stellen. 3.    Het Besluit delegatie bevoegdheden omgevingsplan Boxtel vast te stellen. Toelichting: In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de raad een aantal besluiten voorgelegd inzake adviesrecht, participatie en taakverdeling. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). De fracties PvdA-GroenLinks en SP dienen gezamenlijk een motie in waarmee het college wordt verzocht bij de Eerste kamer aan te dringen op verder uitstel van de invoering van de Omgevingswet. De motie wordt verworpen (voor: SP, PvdA-GroenLinks). , 11.    Visie op de Bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030 (reg.nr. 1299517) Besluit: De raad stelt vast de visie Bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030 en men neemt kennis van het concept uitvoeringsprogramma. Toelichting: De Toeristisch-recreatie visie 2017-2021 en de Detailhandel- en horecavisie uit 2015 zijn aan vernieuwing/actualisatie toe. Er is dit keer gekozen om beide visies integraal op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende visie op de bezoekerseconomie voor Boxtel. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). De fracties BALANS, D66, INbox en Combinatie95 dienen gezamenlijk een motie in waarmee het college wordt opgeroepen om binnen bestaande budgetten ruimte te vinden om minimaal 16 uur per week extra menskracht aan te nemen om Boxtel op de kaart te zetten. De motie wordt aangenomen (tegen: PvdA-GroenLinks). , 12.    Verordening nadeelcompensatie (reg.nr. 1294834) Besluit: De raad stelt de Verordening Nadeelcompensatie Boxtel 2022 vast. Toelichting: In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de raad gevraagd een regeling te treffen voor zogenaamde 'nadeelcompensatie' (voorheen planschade). Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). ,  13.    Jaarstukken 2021, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 WSD (reg.nr. 1298094) Besluit: De raad maakt haar zienswijze, zoals in dit voorstel is geformuleerd, in een brief aan WSD kenbaar. Toelichting: De gemeente is deelnemer in verschillende gemeenschappelijke regelingen, waaronder WSD. De besturen van deze regelingen vragen om een zienswijze over de door hen gepresenteerde begrotingen voor 2023. Door middel van het indienen van een zienswijze kunnen de deelnemende gemeenten invloed uitoefenen op het beleid en op de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). , 14.    Zienswijze lidmaatschap van het Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten (reg.nr. 1293819) Besluit: De raad stelt de zienswijze, inhoudende een positief advies, vast en stuurt deze aan het college toe ten behoeve van nadere besluitvorming omtrent het lidmaatschap van het SHPV. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). , 15.    Mandaatbesluit bommenregeling gemeente Boxtel (reg.nr. 1286009) Besluit: De raad stelt het 'Mandaatbesluit bommenregeling gemeente Boxtel' vast. Toelichting: De burgemeester wordt gemandateerd om voor toekomstige opsporings- en ruimingskosten van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog een bijdrage te vragen aan het Rijk. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). , 16.    Bestemmingsplan Groenweg 7 (reg.nr. 1299745) De raad besluit: 1.    In te stemmen met de nota van zienswijzen 'bestemmingsplan Groenweg 7'. 2.    De nota van wijzigingen en het bestemmingsplan 'Groenweg 7' ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 3.    Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Toelichting: dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan De Langvelden in Esch twee levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). , 17.    Bestemmingsplan Uilenbroek 4 (reg.nr. 1297646) De raad besluit: 1.    Het bestemmingsplan Uilenbroek 4 te Boxtel, zoals vastgesteld door de raad op 16 juni 2020, gewijzigd vast te stellen (herstelbesluit) ter uitvoering van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022 met kenmerk 202005306/1/R2. 2.    Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om te verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking dan de termijn van zes weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. Toelichting: Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van het Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en daarmee wordt beoogd om alsnog een onherroepelijk bestemmingsplan voor de Uilenbroek 4 te Boxtel te verkrijgen Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). , 18.    Motie vreemd aan de orde van de dag 'Vaart met ouderenbeleidsagenda' gezamenlijk ingediend door de fracties PvdA-GroenLinks, BALANS en SP Toelichting: de motie verzoekt het college om vaart te maken met de ouderenbeleidsagenda. De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (BALANS, Combinatie95, CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66, INbox). Lijst toezeggingen          Nr   Datum Agenda punt Toezegging Portefeuille LTA nr 100 18-09-18 10 In januari 2019 een beleidsvisie Omgevingsrecht aan de raad voor te leggen Laarhoven 750 184 10-04-19 0 Ter informatie zal de raad het onderzoek Rotonde Boseind ontvangen Nistelrooij 877 230 02-07-19 9 Scenarioberekeningen uit laten voeren voor Vorst B (jaarrekening) Zanden 931 269 10-12-19 19f De raad informeren als het rapport van Witteveen en Bosch wordt uitgebracht (Mw Bemelmans, brief aan burgemeester Naterop, verzoek om antwoorden) Meygaarden 996 289 09-06-20 20 Terugkomen op de technische vraag van het CDA m.b.t. de cijfers (Concept bod RES) Laarhoven 1032 291 10-06-20 29b Als hierover meer bekend is, de € 340.000,- te verantwoorden richting de gemeenteraad (brief LMAD inzake Regeling Reductie Energiegebruik) Laarhoven 1034 310 01-09-20 13 De notitie gemeenschapsfuncties terugnemen, uit te breiden/te verduidelijken en mee te nemen in de kerntakendiscussie (Motie vreemd aan de orde van de dag 'Geen notitie gemeenschapsfuncties zonder burgerparticipatie op de raadsagenda') Laarhoven 1060 320 27-10-20 8 Volgend jaar de tweewekelijkse inzameling van groen bij de Essche Boys te continueren en in de loop van het jaar te kijken of dit een pilot was of dat dit gestructureerd kan worden (motie BALANS, peiling behoefte milieustraat 2021-Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage) Nistelrooij 1082 321 27-10-20 8 De raad schriftelijk te informeren over het kwijtschelden van het vastrecht voor de grijze kliko i.r.t. de AVG.(Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage) Nistelrooij 1083 322 27-10-20 8 Nagaan of er gelden voor gemeenten beschikbaar worden gesteld door de overheid voor het doen van onderzoeken naar ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen.(Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage) Heesen 1084 324 10-11-20 8 Het initiatief nemen om convenanten te sluiten met het bedrijfsleven waarin nadere afspraken worden gemaakt over de samenwerking en over een financiële bijdrage van ondernemers (Beleid huisvesting arbeidsmigranten) Alphen 1087 330 02-02-21 8 Na de afronding van de pilot, de mogelijkheden van ondersteuning goed in beeld brengen. (Verordening Sociaal Domein) Alphen 1099 331 02-02-21 8 Het verslag van de vertrouwenspersoon van haar activiteiten met de raad delen. (Verordening Sociaal Domein) Alphen 1100 336 08-06-21 7 N.a.v. de vragen die gesteld zijn door de heren Van Os en Van Heesen de raad bijpraten over het harmoniseren van Esch.(Insprekers) Meygaarden 1126 340 08-06-21 18 De strekking van de motie als vraag/suggestie meenemen bij de voorbereiding van de Kerntakendiscussie (Motie vreemd aan de orde van de dag  Seniorenbeleid) Meygaarden 1125 342 05-10-21 9 In overleg te gaan met JOOST of de bomen aan de Munselse Hoeve opgekuild kunnen worden Laarhoven 1153 343 06-10-21 11 Gebied Plan de Plaetse Zuid formeel niet openbaar is maar wel toegankelijk is voor een ieder Laarhoven 1154 344 06-10-21 18 Te verkennen of binnen bestaande programma's, met eventueel aanvullende subsidiemogelijkheden, uitvoering gegeven kan worden aan deze motie Nistelrooij 1155 345 06-10-21 19 De raad krijgt een terugkoppeling wanneer meer duidelijk is over de Flexpool-regeling Zanden 1156 346 23-11-21 0 De plaatselijke banken benaderen om te kijken of er tot een afspraak kan worden gekomen om van gedachten te wisselen over het nieuwe beleid (Vragenhalfuurtje-Cash geld) Alphen 1170 347 23-11-21 9 In algemene zin verkennend te onderzoeken, op basis van de algemene cijfers van het VNG of vergelijkbaar, wat het effect is op de lokale ondernemer indien zij geen reclamefolder meer kunnen verspreiden (Motie Invoering Ja-Ja sticker) Nistelrooij 1171 348 23-11-21 10 Onderzoeken of er, naast de Geitenwei, ook andere plekken in de gemeente zijn die kunnen worden aangewezen als vuurwerkvrij gebied; onderzoeken of er partijen zijn die een andere vuurwerkbeleving voor Boxtel kunnen zorgen (Motie Veilige jaarwisseling) Meygaarden 1172 349 21-12-21 8 Kijken of er mogelijkheden zijn om een Besparingsambtenaar en Besparingsmaatjes mee te nemen in de verdere plannen (Transitie Visie Warmte) Laarhoven 1177 350 21-12-21 9 Het verkeerseffect van de maatregel, in zowel de Baroniestraat als in de omliggende straten, te monitoren (Leefbaarheidsproblemen Baroniestraat) Nistelrooij 1178 351 21-12-21 9 In de komende periode kijken op welke wijze er invulling gegeven kan worden op de vraag om de beleving (emotionele kant en de gevoelens) van de tijdelijke verkeersmaatregel te monitoren en komt hier bij de raad op terug (Leefbaarheidsproblemen Baroniestraat) Nistelrooij 1179 352 21-12-21 10 De OZB niet meer dan trendmatig wordt verhoogd (Tariefaanpassingen en overige wijzigingen en de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2022) Heesen 1180 353


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.